Artykuł 1

Definicje terminów uzytych w niniejs zych warunkach

Czytając niniejszej warunki, prosimy zauważyć, że:

"AUTORYZOWANY AGENT" oznacza agenta handlowego, któremu SWISS zlecił sprzedaż usług transportowych SWISS.

"BAGAŻ NIEREJESTROWANY" oznacza jakikolwiek Bagaż Pasażera, inny niż Bagaż rejestrowany.

"BAGAŻ REJESTROWANY" oznacza bagaż znajdujący się pod opieką SWISS, dla którego SWISS wydał Potwierdzenie nadania bagażu.

"BAGAŻ" oznacza mienie osobiste należące do Pasażera, towarzyszące mu podczas podróży. O ile nie określono inaczej, obejmuje on zarówno Bagaż rejestrowany i Bagaż nierejestrowany Pasażera.

"BILET ELEKTRONICZNY" oznacza Plan podróży/potwierdzenie wydane przez SWISS lub w imieniu SWISS, Kupon(-y) elektroniczny(-e) oraz, stosownie do przypadku, kartę pokładową.

"BILET ŁĄCZONY" oznacza Bilet wydany Pasażerowi w odniesieniu do innego Biletu, które razem stanowią jedną umowę przewozu.

"BILET" oznacza dokument zatytułowany "Passenger Ticket and Baggage Check" lub bilet elektroniczny, każdorazowo wystawiony przez SWISS lub w imieniu SWISS oraz zawierający Warunki umowy, informacje i Kupony.

"DANE OSOBOWE PASAŻERA (PASSENGER NAME RECORD)" oznaczają wszystkie informacje podróżne dotyczące pasażera zapisane w bazie danych komputerowego systemu rezerwacji SWISS, zebrane w trakcie procesu rezerwacji.

"DNI" obejmują wszystkie siedem dni tygodnia. Na potrzeby zgłoszenia szkody, nie liczy się dnia, w którym zawiadomienie o takiej szkodzie zostało wysłane. Na potrzeby określenia terminu ważności Biletu, nie liczy się dnia wydania Biletu, ani dnia rozpoczęcia lotu.

"KOD PRZEWOŹNIKA" oznacza skrót stosowany w celu identyfikacji danej linii lotniczej.

"KONWENCJA" oznacza którąkolwiek z poniższych podstaw prawnych, stosownie do przypadku:

  • Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.;
  • Konwencję Warszawską zmienioną w Hadze w dniu 28 września 1955 r.;Konwencję Warszawską zmienioną przez Dodatkowy Protokół Montrealski Nr 1 (1975 r.);
  • Konwencję Warszawską zmienioną w Hadze przez Dodatkowy Protokół Montrealski Nr 2 (1975 r.);
  • Konwencję uzupełniającą z Guadalajary (1961 r.);
  • Konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego podpisaną w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (w dalszej części zwaną Konwencją Montrealską).

"KUPON ELEKTRONICZNY" oznacza elektroniczny kupon lotu lub inny dokument wartościowy przechowywany w bazie danych SWISS.

"KUPON LOTU" oznacza odcinek biletu opatrzony adnotacją "good for passage" (uprawnia do przelotu) lub w przypadku Biletu elektronicznego – Kupon elektroniczny, wskazujący miejsca, między którymi Pasażer jest uprawniony do przewozu.

"KUPON PASAŻERA" lub "POTWIERDZENIE PASAŻERA" oznacza odcinek biletu wydany przez SWISS lub w imieniu SWISS, który jest w taki sposób oznaczony i który ostatecznie podlega zachowaniu przez Pasażera.

"KUPON" oznacza zarówno papierowy Kupon lotu oraz Kupon elektroniczny, uprawniający pasażera, którego imię i nazwisko na nim figuruje do podróży danym rejsem na nim określonym.

"PASAŻER" oznacza jakąkolwiek osobę, za wyjątkiem członków załogi, która jest lub będzie przewożona w samolocie na podstawie Biletu.

"PLAN PODRÓŻY/POTWIERDZENIE" oznacza dokument lub dokumenty wydane Pasażerom podróżującym na podstawie Biletów elektronicznych, zawierające imię i nazwisko Pasażera, dane na temat lotu oraz inne informacje.

"POTWIERDZENIE NADANIA BAGAŻU" oznacza część(-ci) biletu Pasażera dotyczącą przewozu jego Bagażu rejestrowanego.

"PRZERWA W PODRÓŻY" oznacza planowy przystanek na trasie podróży Pasażera, w punkcie między miejscem odlotu, a miejscem przeznaczenia.

"PRZEWOŹNIK" oznacza przewoźnika lotniczego lub przewoźnika innego niż SWISS, którego kod znajduje się na Bilecie lub Bilecie łączonym.

"PRZYWIESZKA BAGAŻOWA" oznacza dokument wydawany wyłącznie w celu identyfikacji Bagażu rejestrowanego.

"SDR" (ang. Special Drawing Right) oznacza Specjalne Prawo Ciągnienia zdefiniowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy [w dniu wejścia w życie niniejszych Warunków, 1 SDR stanowił równowartość ok. 2,00 CHF].

"SIŁA WYŻSZA" oznacza niezwykłe i nieprzewidziane okoliczności będące poza kontrolą Pasażera, których następstw nie można było uniknąć nawet w przypadku zachowania należytej staranności.

"SWISS" oznacza SWISS International Air Lines Ltd., z siedzibą w Bazylei, w Szwajcarii.

"SZKODA" obejmuje zgon, zranienie lub jakiekolwiek inne uszkodzenia ciała Pasażera oraz utratę, częściową utratę, kradzież lub inne uszkodzenie mienia powstałe w trakcie przewozu lub wykonywania innych usług przez SWISS lub powstałe w związku z nimi.

"TARYFA" oznacza opublikowane zestawienie cen za przelot i opłat. Może również obejmować stosowne Warunki przewozu danej linii lotniczej, zatwierdzone (w wymaganym przypadku) przez odnośne władze.

"TERMIN ODPRAWY" oznacza określony przez SWISS przedział czasu, w którym Pasażer musi zakończyć wszelkie formalności związane z odprawą oraz odebrać kartę pokładową.

"UZGODNIONE MIEJSCA ZATRZYMANIA" oznaczają miejsca (za wyjątkiem miejsca odlotu i miejsca przeznaczenia) wyszczególnione na Bilecie lub w rozkładzie lotów SWISS jako planowe miejsca zatrzymania na trasie przelotu Pasażera.

"WARUNKI UMOWY" oznaczają warunki zawarte w treści Biletu lub Planu podróży/Pokwitowania, lub wydane wraz z nimi, które zostały oznaczone jako takie, i które obejmują niniejsze Warunki przewozu oraz inne informacje.