Artykuł 2

Zastosowanie

2.1 Postanowienia ogólne
Za wyjątkiem postanowień Artykułu 2.2, 2.4 i 2.5, niniejsze Warunki przewozu mają zastosowanie wyłącznie do lotów lub odcinków lotów, dla których na bilecie na taki lot lub odcinek lotu podana jest nazwa lub Kod przewoźnika SWISS.

2.2 Przewozy czarterowe
Jeżeli przewóz odbywa się na podstawie umowy czarterowej, wówczas niniejsze Warunki przewozu mają zastosowanie jedynie w zakresie, w jakim zostało to określone w treści biletu lub umowy czarterowej.

2.3. Umowy codeshares
SWISS świadczy niektóre usługi na podstawie porozumień z innymi przewoźnikami, zwanymi "Codeshares". Takie loty mogą być obsługiwane przez innego przewoźnika pod ich własnym Kodem przewoźnika lub Kodem przewoźnika trzeciego, jak również pod własnym Kodem przewoźnika SWISS. W przypadku posiadania rezerwacji w SWISS oraz Biletu, na którym jako nazwa Przewoźnika podana jest nazwa lub Kod przewoźnika SWISS, lot może być obsługiwany przez partnera SWISS na podstawie Umowy Codeshare. W przypadku lotu Codeshare, Pasażer zostanie poinformowany o Przewoźniku obsługującym samolot w momencie dokonywania swojej rezerwacji.

2.4 Prawo nadrzedne
Niniejsze Warunki przewozu obowiązują, chyba że są niezgodne z Taryfami SWISS lub przepisami obowiązującego prawa. W takim przypadku Taryfy lub przepisy obowiązującego prawa będą rozstrzygające. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków przewozu będzie nieważne na gruncie obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia zachowują ważność.

2.5 Nadrezednosc warunków
O ile niniejsze Warunki przewozu nie stanowią wyraźnie inaczej, mają one charakter nadrzędny w stosunku do jakichkolwiek innych przepisów wydanych przez SWISS, dotyczących działalności SWISS w zakresie przewozu Pasażerów.