Artykuł 3

Bilety

3.1.1 SWISS zapewni przewóz wyłącznie Pasażera, którego dane osobowe zostały wskazane na Bilecie. W celu identyfikacji Pasażer może być zobowiązany do okazania odpowiedniego dokumentu tożsamości.

3.1.2 Bilet na dany lot może wykorzystać wyłącznie Pasażer. Prawo do przelotu, wynikające z Biletu nie może zostać przeniesione przez Pasażera na osobę trzecią

3.1.3 Niektóre Bilety sprzedawane są po obniżonych cenach i mogą nie podlegać zwrotowi w całości lub w części.

3.1.4 Jeżeli Pasażer posiada całkowicie niewykorzystany Bilet, który nie podlega zwrotowi (Artykuł 3.1.3), a odbycie podróży uniemożliwił Pasażerowi przypadek działania Siły wyższej, SWISS wystawi na rzecz Pasażera notę kredytową w wysokości niepodlegającej zwrotowi ceny Biletu, którą Pasażer będzie mógł wykorzystać na przyszłe podróże liniami SWISS, o ile Pasażer niezwłocznie powiadomi SWISS o przypadku działania Siły wyższej i przedstawi potwierdzające to dowody. Z kwoty noty kredytowej SWISS potrąci opłatę manipulacyjną w uzasadnionej wysokości.

3.1.5 Bilet jest i pozostaje w każdym czasie własnością Przewoźnika, który go wystawił.

3.1.6 Za wyjątkiem przypadku posiadania Biletu elektronicznego, Pasażerowi nie przysługuje prawo do przelotu, jeżeli nie okaże ważnego Biletu zawierającego Kupon lotu dla danego lotu oraz wszystkie inne niewykorzystane Kupony lotu oraz Kupon Pasażera. Pasażerowi nie przysługuje również prawo do przelotu, gdy okazany Bilet został uszkodzony lub zmieniony przez jakąkolwiek osobę inną niż SWISS lub Autoryzowany agent. W przypadku posiadania Biletu elektronicznego, Pasażerowi przysługuje prawo do przelotu wyłącznie, gdy okaże jednoznacznie identyfikujący go dokument tożsamości, a ważny Bilet elektroniczny został należycie wystawiony na nazwisko Pasażera. W przypadku odmowy wykonania przelotu w wyniku nienależytego wystawienia Biletu elektronicznego z winy SWISS, Pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu należności za ten bilet.

3.1.7 Jeżeli Bilet (lub jego część) zostanie zgubiony, ulegnie uszkodzeniu, nie będzie zawierał Kuponu Pasażera lub wszystkich niewykorzystanych Kuponów lotu, SWISS, na prośbę Pasażera, wymieni Bilet lub jego część, wystawiając nowy Bilet, pod warunkiem, że są dostępne dowody, wskazujące, że Bilet obowiązujący na dany lot(-y) został należycie wystawiony oraz pod warunkiem podpisania przez Pasażera pisemnej zgody na zwrot na rzecz SWISS wszelkich kosztów do wysokości kwoty stanowiącej równowartość pierwotnego biletu, które zostaną poniesione przez SWISS lub innego Przewoźnika w razie niewłaściwego użycia pierwotnego Biletu. SWISS może pobrać opłatę manipulacyjną w uzasadnionej wysokości za wystawienie nowego biletu. SWISS nie będzie dochodzić od Pasażera zwrotu kosztów, ani nie pobierze opłaty manipulacyjnej, jeżeli koszty zostały poniesione z winy SWISS

3.1.8 Jeżeli, zgodnie z Artykułem 3.1.7, dowody nie są dostępne, lub Pasażer nie wyrazi zgody na zwrot kosztów, SWISS może, przed wystawieniem nowego Biletu, zażądać od Pasażera zapłaty za podlegający zwrotowi Bilet zastępczy do wysokości jego ceny. Jeżeli po odnalezieniu pierwotnego Biletu, a przed upływem jego okresu ważności Pasażer okaże go SWISS, Pasażerowi przysługiwać będzie zwrot poniesionej ceny Biletu zastępczego.

3.1.9 Bilet jest dokumentem wartościowym, dlatego też Pasażer powinien podjąć stosowne środki w celu zabezpieczenia go przed zgubieniem lub kradzieżą.

3.2 OKRES WAŻNOŚCI

3.2.1 Okres ważności Biletu może zostać wskazany w jego treści, w niniejszych Warunkach przewozu lub obowiązującej Taryfie. Jeżeli okres ważności nie został inaczej określony Bilet zachowuje ważność, stosownie do informacji umieszczonej na Bilecie, przez rok od daty jego wystawienia lub przez rok od daty pierwszej podróży, pod warunkiem, że Pasażer odbędzie pierwszą podróż w terminie roku od daty wystawienia Biletu.

3.2.2 Jeżeli Pasażer nie będzie mógł rozpocząć podróży w okresie ważności Biletu z powodu niemożności potwierdzenia przez SWISS rezerwacji w momencie jej dokonywania, SWISS przedłuży okres ważności Biletu lub też Pasażer będzie mógł domagać się zwrotu jego ceny, zgodnie z Artykułem 10.

3.2.3 Jeżeli po rozpoczęciu podróży Pasażer nie będzie w stanie jej kontynuować z powodu choroby w okresie ważności Biletu, SWISS przedłuży okres ważności Biletu do czasu odzyskania przez Pasażera zdolności kontynuowania podróży lub do daty pierwszego lotu SWISS realizowanego po tym terminie z miejsca, od którego podróż będzie kontynuowana, na lot, na który dostępne będzie miejsce w klasie, za którą pierwotnie została uiszczona opłata. Fakt przebycia choroby musi zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli pozostałe w Bilecie kupony lotu (lub w przypadku Biletu elektronicznego - Kupon elektroniczny) obejmują Przerwy w podróży, SWISS przedłuży okres ważności Biletu na okres do trzech miesięcy, począwszy od daty przebycia choroby określonej w przedłożonym zaświadczeniu lekarskim. W takich okolicznościach, SWISS przedłuży również okres ważności Biletów posiadanych przez towarzyszących Pasażerowi członków jego najbliższej rodziny.

3.2.4 W przypadku śmierci Pasażera w trakcie podróży, SWISS przedłuży okres ważności Biletów osób towarzyszących zmarłemu oraz odstąpi od egzekwowania wymogów minimalnego okresu pobytu, którym podlegają takie Bilety. W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny Pasażera, który rozpoczął podróż, SWISS na tej samej zasadzie przedłuży okres ważności Biletów Pasażera i każdego, towarzyszącego mu członka jego najbliższej rodziny. W takich przypadkach, konieczne jest przedłożenie ważnego aktu zgonu. W każdym przypadku SWISS przedłuży okres ważności Biletów o nie więcej niż 45 (czterdzieści pięć) dni od daty zgonu.

3.3 KOLEJNOŚĆ KUPONÓW I ICH WYKORZYSTANIE

3.3.1 Bilet jest ważny wyłącznie na przewóz wyszczególniony na Bilecie, od miejsca odlotu przez wszelkie Uzgodnione miejsca zatrzymania do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Uiszczona opłata wynika z Taryfy SWISS, która stanowi integralną część umowy między SWISS a Pasażerem. Bilet może zostać wykorzystany, jeżeli wszystkie jego Kupony zostaną wykorzystane w kolejności, w jakiej występują.

3.3.2 Jeżeli Pasażer pragnie dokonać zmiany warunków swojego przewozu, zobowiązany jest skontaktować się ze SWISS z odpowiednim wyprzedzeniem. Nowa opłata zostanie obliczona, a Pasażer będzie mógł według własnego wyboru zaakceptować nową opłatę lub odbyć podróż na dotychczasowych warunkach, zgodnie z Biletem. Jeżeli Pasażer będzie zmuszony zmienić jakiekolwiek warunki swojego przewozu z powodu przypadku działania Siły wyższej, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze SWISS. SWISS podejmie wtedy wszelkie uzasadnione działania w celu przetransportowania Pasażera do jego kolejnego miejsca przerwy w podróży lub ostatecznego miejsca przeznaczenia zgodnie z pierwotnie uzgodnionymi warunkami umowy.

3.3.3 W przypadku dokonania przez Pasażera zmiany warunków przewozu bez zgody SWISS, SWISS naliczy odpowiednią opłatę za faktycznie odbytą podróż. Pasażer w takim przypadku będzie zobowiązany uiścić różnicę między uiszczoną opłatą, a odpowiednią opłatą za faktycznie odbytą podróż. Jeżeli nowa opłata będzie niższa, SWISS zwróci różnicę. Prosimy zauważyć jednak, że jakiekolwiek niewykorzystane Kupony stracą wówczas swoją ważność.

3.3.4 Prosimy pamiętać, że chociaż niektóre zmiany przewozu nie spowodują zmiany w wysokości opłaty, to inne zmiany, w szczególności dotyczące miejsca odlotu (w przypadku pominięcia pierwszego odcinka lotu) lub kierunku podróży mogą skutkować podwyższeniem opłaty. Ponadto, niektóre opłaty obowiązują wyłącznie w dniach i na lotach wskazanych na Bilecie: mogą one wcale nie podlegać zmianie lub mogą być zmienione po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

3.3.5 Każdy Kupon lotu zawarty w Bilecie uprawnia do przelotu w klasie, dniu oraz lotem, na którym zarezerwowano miejsce dla Pasażera. W przypadku Biletu pierwotnie wystawionego bez określenia rezerwacji, miejsce może zostać zarezerwowane w późniejszym terminie, w zależności od danej Taryfy oraz dostępności miejsc.

3.3.6 Prosimy zauważyć, że w przypadku niezgłoszenia się Pasażera na przelot, bez uprzedniego poinformowania SWISS, SWISS może anulować wszelkie rezerwacje posiadane przez Pasażera na lot powrotny lub dalszy przelot.

3.4 PRZERWA W PODRÓŻY

Pasażer może przerwać swoją podróż wyłącznie w planowym miejscu zatrzymania oraz jeżeli zostało to uzgodnione ze SWISS przed rozpoczęciem podróży lotniczej, co zostało stosownie odzwierciedlone na Bilecie Pasażera. W przypadku posiadania Biletu wystawionego według taryfy normalnej, Pasażer może odbyć Przerwę w podróży w którymkolwiek z planowych miejsc zatrzymania w okresie ważności swojego biletu, pod warunkiem, że jest to dopuszczalne według miejscowych przepisów i zgodne z rozkładem lotów SWISS. W przypadku Biletów wystawionych według taryfy specjalnej dopuszczalność odbycia Przerw w podróży może zostać ograniczona lub wykluczona.

3.5 NAZWA I ADRES PRZEWOŹNIKA

Na Bilecie nazwa SWISS może zostać skrócona do Kodu przewoźnika (lub w inny sposób). Adres SWISS można znaleźć w treści niniejszych Warunków przewozu