Artykuł 4

OPŁATA ZA PRZELOT, PODATKI I OPŁATY

4.1 OPŁATA ZA PRZELOT

O ile wyraźnie nie określono inaczej, opłata za przelot obejmuje jedynie przewóz lotniczy z portu lotniczego miejsca rozpoczęcia do portu lotniczego miejsca przeznaczenia. Opłata za przelot nie obejmuje transportu naziemnego pomiędzy portami lotniczymi lub pomiędzy portami lotniczymi i terminalami miejskimi. W przypadku zmiany planu lub dat podróży opłata za przelot może ulec zmianie.

4.2 PODATKI I OPŁATY

Pasażer zobowiązany jest do zapłaty należnych podatków i opłat, wynikających z obowiązującego prawa lub nakładanych przez władze publiczne lub przez operatora portu lotniczego. Pasażer w momencie zakupu Biletu zostanie poinformowany o wszelkich podatkach i opłatach nieuwzględnionych w cenie przelotu, których większość jest zazwyczaj wyszczególniana w oddzielnych pozycjach w treści Biletu. Podatki i opłaty nakładane na przewozy lotnicze podlegają ciągłym zmianom i mogą zostać nałożone po wystawieniu Biletu. Jeżeli w następstwie tego podatek lub opłaty wykazane na Bilecie ulegną podwyższeniu, lub nałożone zostaną nowe podatki lub opłaty, Pasażer będzie zobowiązany dokonać dopłaty, chyba że odstąpi na piśmie od umowy przewozu lotniczego przed dniem wykonania przewozu. W przypadku odstąpienia, Pasażerowi przysługuje roszczenie o zwrot pełnej, wpłaconej ceny Biletu. Jeżeli jakiekolwiek podatki lub opłaty uiszczone przez Pasażera w momencie wystawienia Biletu zostaną zniesione lub obniżone, Pasażerowi będzie przysługiwało prawo do ich zwrotu, o ile władze lub podmioty nakładające takie podatki lub opłaty dokonają ich stosownego zwrotu na rzecz SWISS.

4.3 WALUTA

Opłata za przelot, podatki i opłaty za inne usługi są uiszczane w walucie obowiązującej w miejscu wylotu, chyba że płatność w innej walucie zostanie zaakceptowana przez SWISS lub Autoryzowanego Agenta w chwili jej dokonywania lub wcześniej (np. z powodu niewymienialności lokalnej waluty). SWISS może, według własnego uznania, przyjąć płatność w innej walucie.