Artykuł 7

ODMOWA I OGRANICZENIE PRZEWOZU

7.1 PRAWO ODMOWY PRZEWOZU

7.1.1 W uzasadnionych okolicznościach, SWISS może odmówić przewozu Pasażera lub jego Bagażu, jeżeli Pasażer został powiadomiony na piśmie z wyprzedzeniem, że SWISS nie będzie przewoził go na swoich rejsach po określonej dacie. W takich przypadkach, Pasażerowi będzie przysługiwać zwrot poniesionych należności za przelot. Nie narusza to praw konsumentów.

7.1.2 SWISS może również odmówić przewozu Pasażera lub jego Bagażu na swoich rejsach, jeżeli spełniony zostanie jeden lub więcej z poniższych warunków:

  1. takie działanie jest konieczne w celu podporządkowania się przepisom obowiązującego prawa;
  2. przewóz Pasażera lub jego Bagażu może zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu lub samopoczuciu innych Pasażerów lub załogi;
  3. stan psychiczny lub fizyczny Pasażera, w tym wpływ alkoholu lub narkotyków, stanowi zagrożenie lub ryzyko dla niego samego, innych Pasażerów, załogi lub mienia;
  4. Pasażer nieodpowiednio zachowywał się podczas wcześniejszego lotu i SWISS ma podstawy, aby uważać, że takie zachowanie może się powtórzyć;
  5. Pasażer odmówi poddania się kontroli bezpieczeństwa;
  6. Pasażer nie zapłaci obowiązującej opłaty za przelot, podatków lub innych opłat;
  7. Pasażer, według oceny SWISS, nie posiada ważnego dokumentu podróży, próbuje wjechać na terytorium kraju, do którego posiada jedynie wizę tranzytową lub do którego nie posiada ważnych dokumentów podróży (dotyczy to również przypadku, gdy Pasażer może zniszczyć swoje dokumenty podróży podczas lotu lub może odmówić przekazania załodze swoich dokumentów podróży za pokwitowaniem, jeżeli zostanie o to poproszony);
  8. Pasażer okaże Bilet, który został nabyty niezgodnie z prawem, zakupiony u podmiotu innego niż SWISS lub Autoryzowany agent SWISS, zgłoszony jako zagubiony lub ukradziony lub jest sfałszowany, lub w sytuacji, gdy Pasażer nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane figurują na Bilecie;
  9. Pasażer nie zastosuje się do wymogów określonych w Artykule 3.3 powyżej w zakresie kolejności kuponów i ich użycia lub okaże Bilet, który nie został wystawiony lub zmieniony przez SWISS lub Autoryzowanego agenta SWISS, lub Bilet jest uszkodzony;
  10. Pasażer nie stosuje się do instrukcji bezpieczeństwa SWISS.

7.2. SPECJALNA OPIEKA

Dzieci podróżujące bez opieki, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży, osoby chore lub inne osoby wymagające specjalnej opieki mogą podróżować, jeżeli ich przelot został uzgodniony z wyprzedzeniem ze SWISS. SWISS nie odmówi wykonania przewozu osób niepełnosprawnych, które poinformowały SWISS o jakichkolwiek swoich specjalnych wymaganiach w momencie dokonywania rezerwacji oraz zostały przyjęte przez SWISS do przewozu.

7.3.DZIECI

7.3.1 Dzieci do lat pięciu mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, tzn. osoby w wieku, co najmniej 18 lat lub osoby w wieku, co najmniej 16 lat, jeżeli jest rodzeństwem podróżującego dziecka. Dzieci do lat dwóch mogą podróżować wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej.

7.3.2 Dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat mogą podróżować bez opieki osoby dorosłej wyłącznie za zgodą SWISS. Wszystkie dzieci do lat jedenastu podróżujące bez opieki osoby dorosłej muszą zostać zarejestrowane jako "osoby niepełnoletnie bez opieki". Ich przewóz podlega szczególnym przepisom dostępnym w każdym biurze sprzedaży SWISS. Przewóz osób niepełnoletnich bez opieki podlega dodatkowej opłacie.