Artykuł 8

BAGAŻ

8.1 BEZPŁATNY LIMIT BAGAŻU

Pasażer ma prawo przewieźć określoną ilość Bagażu bezpłatnie, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń SWISS. Te warunki i ograniczenia dostępne są na życzenie w SWISS lub u Autoryzowanych agentów SWISS, jak również umieszczone są na bilecie Pasażera.

8.2 NADBAGAŻ

Przewóz Bagażu w ilości przekraczającej bezpłatny limit bagażu podlega dodatkowej opłacie. Informacje na temat wysokości stawek za nadbagaż obowiązujących w SWISS są dostępne w SWISS na życzenie. W przypadku zamiaru przewozu nadbagażu o wadze przekraczającej 100 kilogramów i/lub przedmiotów znacznych rozmiarów (takich jak rowery lub wózki inwalidzkie), Pasażer zobowiązany jest powiadomić SWISS o tym fakcie z wyprzedzeniem. W przypadku braku takiego zawiadomienia, SWISS zastrzega sobie prawo odmowy przewozu takiego nadbagażu i/lub przedmiotów znacznych rozmiarów. Nadbagaż, który ma zostać przewieziony jako ładunek lotniczy musi zostać przekazany na przynajmniej 24 godziny przed dokonaniem odprawy na dany lot.

8.3 PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE JAKO BAGAŻ

8.3.1 W BAGAŻU PASAŻERA NIE MOGĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ:

  1. przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotu, osób lub mienia na pokładzie samolotu, w tym przedmioty wymienione w Instrukcjach Technicznych dot. Bezpiecznego Transportu Niebezpiecznych Towarów Drogą Powietrzną wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO), Regulacjach dotyczących Niebezpiecznych Towarów wydanych przez Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego (International Air Transport Association - IATA) oraz własnych regulacjach SWISS (dalsze informacje dostępne są na życzenie w SWISS);
  2. przedmioty, których przewóz zakazany jest przez przepisy obowiązującego prawa, w tym prawa kraju odlotu lub przeznaczenia;
  3. przedmioty, które SWISS może zasadnie uznać za nienadające się do przewozu, ponieważ są niebezpieczne lub szkodliwe, ponieważ nie mogą zostać przetransportowane z racji na swoją wagę, rozmiar, kształt lub rodzaj, są łatwo psujące się lub są zbyt kruche, aby mogły zostać przetransportowane danym typem obsługiwanego samolotu. Informacje na temat niedozwolonych przedmiotów dostępne są na życzenie w SWISS.

8.3.2 Broń palna i amunicja, inne niż myśliwska i sportowa nie może być przewożona jako Bagaż. Broń palna i amunicja myśliwska i sportowa może być przewożona wyłącznie jako Bagaż rejestrowany. Broń palna musi być rozładowana, zabezpieczona przed wystrzałem oraz odpowiednio zapakowana. Przewóz amunicji podlega regulacjom ICAO i IATA, o których mowa w Artykułu 8.3.1a) powyżej.

8.3.3 Zabytkowa broń palna, broń biała, noże i podobne przedmioty mogą zostać przyjęte jako Bagaż rejestrowany według uznania SWISS, nie mogą jednak być wnoszone do kabiny samolotu.

8.3.4 W Bagażu rejestrowanym Pasażera nie mogą znajdować się pieniądze, leki, klucze, biżuteria, metale szlachetne, komputery, urządzenia elektroniczne osobistego użytku, finansowe instrumenty zbywalne, papiery wartościowe lub inne wartościowe przedmioty, dokumenty biznesowe, paszporty, inne dokumenty tożsamości lub próbki.

8.3.5 Jeżeli, pomimo powyższego zakazu, któregokolwiek z przedmiotów określonych w Artykułach 8.3.1, 8.3.2 i 8.3.4 znajdą się w Bagażu Pasażera, SWISS nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.

8.4 PRAWO ODMOWY PRZEWOZU

8.4.1 Z zastrzeżeniem Artykułów 8.3.2 i 8.3.3 powyżej, SWISS odmówi przewozu jako Bagażu jakichkolwiek przedmiotów wyszczególnionych w Artykule 8.3 oraz może odmówić dalszego przewozu takich przedmiotów w przypadku ich wykrycia.

8.4.2 SWISS może odmówić przyjęcia Bagażu do przewozu, jeżeli, w uzasadnionej ocenie SWISS, nie jest on należycie i bezpiecznie zapakowany w odpowiednie opakowania. Informacje na temat pakowania i opakowań niedozwolonych do przewozu są dostępne na życzenie w SWISS.

8.5 PRAWO PRZESZUKANIA

Ze względów bezpieczeństwa SWISS może zażądać od Pasażera zgody na kontrolę osobistą i kontrolę skanerem, jak również na przeszukanie, kontrolę skanerem lub prześwietlenie swojego Bagażu. Bagaż Pasażera może również zostać przeszukany i prześwietlony podczas jego nieobecności. Te działania mają na celu ustalenie czy Pasażer nie przewozi jakichkolwiek przedmiotów zabronionych zgodnie z Artykułem 8.3.1 lub jakiejkolwiek broni palnej, amunicji lub broni, o której SWISS nie został powiadomiony zgodnie z Artykułem 8.3.2 lub 8.3.3 lub ustalenie, czy te przedmioty, broń palna, amunicja lub broń nie znajdują się w jego Bagażu. Jeżeli Pasażer nie zgodzi się spełnić tego żądania, SWISS może odmówić przewozu Pasażera lub jego Bagażu. Jeśli przeszukanie, kontrola skanerem lub prześwietlenie spowoduje uszkodzenie ciała Pasażera lub uszkodzenie jego Bagażu, SWISS nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie, z wyjątkiem przypadków, gdy nastąpiło ono z powodu rażącego niedbalstwa SWISS.

8.6 BAGAŻ REJESTROWANY

8.6.1 Po nadaniu Bagażu, który Pasażer pragnie powierzyć SWISS do przewozu, odpowiedzialność za Bagaż przechodzi na SWISS. SWISS wyda Przywieszkę bagażową dla każdej sztuki Bagażu nadanej przez Pasażera. Bagaż, który Pasażer zamierza zabrać na pokład jako Bagaż nierejestrowany, o przekazanie którego Pasażer zostanie poproszony po wejściu na pokład, celem umieszczenia w luku bagażowym będzie traktowany jako Bagaż rejestrowany objęty Potwierdzeniem nadania bagażu Pasażera.

8.6.2 Do każdej sztuki Bagażu rejestrowanego powinna być przymocowana informacja z imieniem i nazwiskiem Pasażera lub z innymi danymi identyfikującymi Pasażera.

8.6.3 Bagaż rejestrowany jest przewożony na pokładzie tego samego samolotu, którym leci Pasażer, chyba że nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa lub z powodów operacyjnych. Jeżeli Bagaż rejestrowany Pasażera jest przewożony kolejnym lotem, zostanie on dostarczony Pasażerowi, chyba że przepisy obowiązującego prawa wymagają obecności Pasażera w trakcie odprawy celnej.

8.7 BAGAŻ NIEREJESTROWANY

8.7.1 SWISS może określić maksymalne wymiary i/lub maksymalną wagę Bagażu, który może zostać zabrany na pokład samolotu. Jeżeli SWISS nie dokona takiego określenia, wszelki Bagaż wniesiony na pokład samolotu musi zmieścić się pod fotelem znajdującym się przed siedzeniem Pasażera lub w zamykanym schowku bagażowym w kabinie samolotu. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie Bagażu w ten sposób, lub przekracza on dopuszczalną wagę lub z innego względu zostanie uznany za niebezpieczny, Pasażer zostanie poproszony o przekazanie go SWISS i w tym przypadku Bagaż zostanie przewieziony jako Bagaż rejestrowany.

8.7.2 Przedmioty, które nie nadają się do przewozu w luku bagażowym (takie jak delikatne instrumenty muzyczne) i które nie spełniają wymagań określonych w Artykule 8.7.1 powyżej zostaną przyjęte do przewozu w kabinie, jeżeli Pasażer poinformuje o tym SWISS z wyprzedzeniem, a SWISS zgodzi się na taki przewóz. Pasażer może zostać poproszony o uiszczenie dodatkowej opłaty za tę usługę.

8.8 ODBIÓR I WYDANIE BAGAŻU REJESTROWANEGO

8.8.1 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 8.6.3, Pasażer ma obowiązek odebrać swój Bagaż rejestrowany, gdy tylko zostanie on udostępniony w miejscu przeznaczenia lub miejscu Przerwy w podróży Pasażera. W przypadku nieodebrania przez Pasażera swojego Bagażu rejestrowanego w rozsądnym terminie, SWISS może naliczyć opłatę za jego przechowanie. Jeżeli Pasażer nie odbierze Bagażu rejestrowanego w terminie 3 (trzech) miesięcy od chwili jego udostępnienia, SWISS może pozbyć się bagażu bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu wobec Pasażera, pod warunkiem, że wcześniej SWISS podjął uzasadnione w danych okolicznościach działania w celu nawiązania kontaktu z Pasażerem

8.8.2 Bagaż rejestrowany zostanie wydany wyłącznie posiadaczowi odpowiedniego Potwierdzenia nadania bagażu oraz Przywieszki(-ek) bagażowej(-ych).

8.8.3 Jeżeli osoba zgłaszająca się po Bagaż rejestrowany nie jest w stanie okazać Potwierdzenia nadania bagażu oraz zidentyfikować Bagażu na podstawie Przywieszki bagażowej, SWISS wyda Bagaż rejestrowany takiej osobie, jeżeli będzie ona w stanie wykazać swoje prawo do jego odbioru w sposób uznany przez SWISS za zadowalający.

8.9 ZWIERZĘTA

Przewóz zwierząt jest możliwy pod następującymi warunkami:

8.9.1 Zwierzęta domowe takie jak psy, koty lub ptaki domowe powinny zostać umieszczone przez Pasażera w odpowiednich klatkach oraz powinny im towarzyszyć ważne świadectwa zdrowotne i karty szczepień, pozwolenia na wwiezienie oraz inne dokumenty wymagane przez kraje wjazdu lub kraje tranzytowe. Przewóz zwierząt nie spełniających tych kryteriów nie jest możliwy. Dodatkowe postanowienia dotyczące przewozu zwierząt dostępne są na życzenie w SWISS.

8.9.2 Jakiekolwiek zwierzę przyjęte przez SWISS jako Bagaż razem z jego pojemnikiem i pokarmem nie wlicza się do Bezpłatnego limitu bagażu Pasażera, lecz zostanie uznane za nadbagaż, za który Pasażer będzie zobowiązany uiścić stosowną opłatę.

8.9.3 Psy przewodnicy towarzyszące niedowidzącym Pasażerom zostaną przewiezione bezpłatnie, poza Bezpłatnym limitem bagażu, z zastrzeżeniem specjalnych przepisów ustalonych przez SWISS, które dostępne są na życzenie.

8.9.4 Jeżeli przewóz zwierzęcia nie podlega postanowieniom Konwencji dotyczącym odpowiedzialności, SWISS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenie, utratę, chorobę lub śmierć zwierzęcia, które SWISS zgodził się przewieźć, o ile takie zdarzenia nie są następstwem rażącego niedbalstwa SWISS.

8.9.5 SWISS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zwierzę nie posiadające koniecznych dokumentów wjazdowych, wyjazdowych, zdrowotnych lub innych dotyczących wjazdu lub przejazdu zwierzęcia przez jakikolwiek kraj. W takich przypadkach, osoba towarzysząca zwierzęciu będzie miała obowiązek zwrócić SWISS kary, uzasadnione koszty, straty lub zapłacone odszkodowanie, które SWISS poniósł lub zapłacił w wyniku braku takich dokumentów.