Artykuł 9

ROZKŁADY LOTÓW, OPÓŹNIENIA I ODWOŁANIE LOTÓW

9.1 ROZKŁADY LOTÓW

9.1.1 Godziny lotów podane w rozkładach lotów mogą ulec zmianie w okresie od daty ich publikacji do daty faktycznej podróży Pasażera. SWISS nie jest w stanie zagwarantować tych godzin Pasażerowi i nie wchodzą one do treści umowy Pasażera ze SWISS.

9.1.2 Przed przyjęciem rezerwacji Pasażera, SWISS powiadomi Pasażera o planowym terminie lotu obowiązującym w tym czasie. Termin ten zostanie również wskazany na Bilecie Pasażera. SWISS może być jednak zmuszony po wystawieniu Biletu do dokonania zmiany planowego terminu lotu. Jeżeli Pasażer poda SWISS adres do korespondencji, SWISS postara się zawiadomić Pasażera o wszelkich takich zmianach. Jeżeli SWISS po zakupie Biletu dokona istotnej zmiany planowego terminu lotu, przy czym nowy termin nie będzie możliwy do akceptacji przez Pasażera, a SWISS nie będzie w stanie zarezerwować dla Pasażera alternatywnego lotu, które będzie korzystniejszy dla Pasażera, Pasażerowi przysługiwać będzie prawo do zwrotu opłaty za przelot, zgodnie z Artykułem 10.2 poniżej.

9.2 ODWOŁANIE, ZMIANA TRASY I OPÓŹNIENIA LOTÓW

9.2.1 SWISS podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu punktualnego przewozu Pasażera i jego bagażu. W celu uniknięcia odwołania lotu, SWISS może w wyjątkowych okolicznościach zlecić realizację lotu w swoim imieniu innemu Przewoźnikowi i/lub wykorzystać inny samolot.

9.2.2 O ile Konwencja nie stanowi inaczej, jeżeli SWISS odwoła lot, wykona lot w sposób istotnie niezgodny z rozkładem, nie wyląduje w miejscu przeznaczenia lub miejscu Przerwy w podróży Pasażera lub sprawi, że Pasażer spóźni się na swój następny lot, na który posiada potwierdzoną rezerwację, SWISS jest zobowiązany, według wyboru Pasażera:

  1. bez dodatkowej opłaty przewieźć Pasażera innym planowym rejsem SWISS, na którym dostępne jest miejsce i w razie konieczności, przedłużyć okres ważności jego Biletu;
  2. zwrócić Pasażerowi cenę kuponu lub kuponów niewykorzystanych przez Pasażera wydając bon zakupowy Miscellaneous Charges Order (MCO); lub
  3. zwrócić odpowiednią opłatę za przelot zgodnie z postanowieniami Artykułu 10.2 poniżej.
  4. jeżeli nie będzie możliwe przewiezienie Pasażera do miejsca przeznaczenia podanego na Bilecie w rozsądnym terminie z wykorzystaniem własnych usług SWISS, a Pasażer nie będzie chciał zwrotu opłaty za przelot, SWISS może skorzystać z usług innego przewoźnika wybranego przez SWISS w celu przewozu Pasażera do miejsca przeznaczenia.

9.2.3 Z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) 295/91, oraz o ile Konwencja nie stanowi inaczej, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w Artykule 9.2.1 powyżej, możliwości wyboru określone w Artykule 9.2.2 stanowią jedyne i wyłączne opcje dostępne dla Pasażera, a SWISS nie ponosi wobec niego dalszej odpowiedzialności.

9.2.4 Jeżeli z powodu nadkompletu Pasażerów (overbooking), SWISS nie jest w stanie zapewnić Pasażerowi miejsca na rejs, na który Pasażer posiada potwierdzoną rezerwację, SWISS wypłaci odszkodowanie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład zgodnie z obowiązującym prawem oraz własnymi regulacjami SWISS dotyczącymi odmowy wejścia na pokład (zob. Artykuł 16).