Artykuł 10

ZWROTY

10.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

SWISS dokona zwrotu opłaty za Bilet lub jakiekolwiek niewykorzystane Kupony lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Taryfy stosownie do poniższego:

10.1.1 O ile niniejszy Artykuł nie stanowi inaczej, SWISS ma prawo dokonać zwrotu albo na rzecz osoby figurującej na Bilecie, albo na rzecz osoby, która za Bilet zapłaciła, pod warunkiem że okazany zostanie odpowiedni dowód dokonania takiej płatności.

10.1.2 Jeżeli za Bilet zapłaciła osoba inna niż Pasażer, na którego nazwisko został wystawiony, a w treści Biletu zaznaczono, że istnieją ograniczenia w zakresie zwrotów, SWISS dokona zwrotu wyłącznie na rzecz osoby, która zapłaciła za Bilet lub postąpi zgodnie z dyspozycjami takiej osoby.

10.1.3 Za wyjątkiem przypadku, gdy Bilet został zgubiony, zwrot opłaty za przelot będzie dokonany wyłącznie za jednoczesnym zwrotem Biletu i wszystkich niewykorzystanych Kuponów lotu.

10.2 OBOWIĄZKOWE ZWROTY

10.2.1 Jeżeli SWISS odwoła lot, wykona lot w sposób istotnie niezgodny z rozkładem, nie wyląduje w miejscu przeznaczenia lub miejscu Przerwy w podróży Pasażera lub sprawi, że Pasażer spóźni się na swój następny lot, na który posiada potwierdzoną rezerwację, SWISS dokona zwrotu opłaty za przelot na rzecz Pasażera.

10.2.2 W przypadku niewykorzystania żadnego Kuponu lotu, SWISS zwróci zapłaconą opłatę za przelot, w tym wszystkie podatki i opłaty.

10.2.3 W przypadku wykorzystania jednego lub większej liczby Kuponów lotu, SWISS zwróci kwotę nie mniejszą niż kwota stanowiąca różnicę między zapłaconą ceną za przelot, a obowiązującą Taryfą dla podróży na odcinku, na którym Bilet został wykorzystany. SWISS dokona również zwrotu wszelkich podatków i opłat zapłaconych przez Pasażera w zakresie tras wskazanych w treści Biletu, które nie zostały wykorzystane przez Pasażera.

10.3 INNE ZWROTY

Jeżeli Pasażerowi przysługuje zwrot opłaty za przelot z powodów innych niż wymienione w Artykule 10.2, zwrot zostanie dokonany zgodnie z poniższymi zasadami:

10.3.1 W przypadku niewykorzystania żadnego Kuponu lotu, Pasażer otrzyma zwrot opłaty za przelot pomniejszonej o opłatę serwisową lub opłatę rezygnacyjną w uzasadnionej wysokości.

10.3.2 W przypadku wykorzystania jednego lub większej liczby Kuponów lotu, SWISS zwróci kwotę nie mniejszą niż kwota stanowiąca różnicę między zapłaconą opłatą za przelot, a obowiązującą Taryfą dla podróży na odcinku, na którym Bilet został wykorzystany, pomniejszoną o opłatę manipulacyjną lub rezygnacyjną w uzasadnionej wysokości.

10.4 ZWROTY ZA ZGUBIONE BILETY

W przypadku, gdy Pasażer zgubi Bilet lub Kupon(-y) lotu i będzie w stanie wykazać fakt utraty odpowiednim, zdaniem SWISS, dowodem, SWISS dokona zwrotu na rzecz Pasażera opłaty za przelot Biletu, zgodnie z Artykułem 10.3, w możliwie najkrótszym terminie, po upływie terminu ważności Biletu, pod warunkiem że:

10.4.1 zgubiony Bilet lub Kupon lotu nie został wykorzystany, wymieniony, lub nie został dokonany zwrot opłaty za przelot (chyba że wykorzystanie przez osobę trzecią, zwrot opłaty za przelot lub wymiana na jej rzecz nastąpiło z winy SWISS);

10.4.2 osoba, na rzecz której dokonywany jest zwrot zobowiąże się oddać zwróconą kwotę, w formie określonej przez SWISS, w przypadku oszustwa popełnionego przez osobę trzecią i/lub w zakresie w jakim zgubiony Bilet lub Kupon lotu zostanie wykorzystany przez osobę trzecią (chyba że takie oszustwo zostało popełnione przez osobę trzecią lub wykorzystanie przez osobę trzecią nastąpiło z winy SWISS).

10.4.3 W przypadku zagubienia Biletu lub Kuponu lotu przez SWISS lub Autoryzowanego agenta SWISS, SWISS ponosi odpowiedzialność za taką utratę.

10.5 PRAWO ODMOWY ZWROTU

10.5.1 SWISS może odmówić dokonania zwrotu opłaty za przelot, jeżeli Pasażer nie wystąpi o taki zwrot przed upływem terminu ważności Biletu.

10.5.2 SWISS może odmówić dokonania zwrotu opłaty za przelot, jeżeli Bilet został okazany SWISS lub organom władzy jak dowód świadczący o zamiarze wyjazdu z danego kraju, chyba że Pasażer może wykazać w sposób wystarczający dla SWISS, że posiada pozwolenie na pozostanie w takim kraju lub że z takiego kraju wyjedzie korzystając z usług innego Przewoźnika lub innym środkiem transportu.

10.6 WALUTA

SWISS zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu opłaty za przelot w taki sam sposób i w takiej samej walucie, w jakiej dokonano zapłaty za przelot.

10.7 DOBROWOLNE ZWROTY

Dobrowolne zwroty będą realizowane wyłącznie przez Przewoźnika, który pierwotnie wystawił Bilet lub przez jego Autoryzowanego agenta zgodnie z jego własnymi zasadami dotyczącymi dobrowolnych zwrotów.