Artykuł 13

FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

13.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1.1 Pasażer jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów podróży i wiz oraz za podporządkowanie się wszystkim przepisom prawa i wytycznym obowiązującym w trakcie swojej podróży w krajach wylotu, przeznaczenia lub przelotu. Pasażer jest również odpowiedzialny za ustalenie, jakie dokumenty imigracyjne są wymagane w celu odbycia swojej podróży.

13.1.2 SWISS nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Pasażera jakichkolwiek wymaganych dokumentów imigracyjnych lub wiz, ani też za niezastosowanie się przez niego do przepisów prawa lub wytycznych obowiązujących w danych krajach.

13.2 DOKUMENTY PODRÓŻY

Jeżeli wynika to z przepisów właściwego prawa lub następuje na żądanie właściwego organu władzy, Pasażer zobowiązany jest przed rozpoczęciem podróży okazać wszystkie dokumenty wjazdowe, wyjazdowe, zdrowotne oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa lub wytyczne danych krajów. Na tych samych zasadach SWISS ma prawo sporządzić i zachować kopie takich dokumentów lub zeskanować dokumenty Pasażera elektronicznie. SWISS zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera, jeżeli nie wypełni on tych wymogów, lub posiadane przez Pasażera dokumenty podróży nie spełniają odpowiednich wymogów formalnych.

13.3 ODMOWA WJAZDU

Jeżeli Pasażerowi odmówione zostanie prawo wjazdu do kraju, będzie on odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich grzywien lub opłat nałożonych na niego przez właściwe władze oraz za koszt jego przewozu z tego kraju. Koszt przewozu Pasażera do miejsca, w którym odmówiono mu prawa wjazdu nie podlega zwrotowi.

13.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERÓW ZA KARY, KOSZTY ZATRZYMANIA, ITP.

W przypadku, gdy SWISS będzie zobowiązany do zapłaty grzywny lub kary, lub poniesie wydatki spowodowane nieprzestrzeganiem przez Pasażera przepisów prawa lub wytycznych w jakimkolwiek kraju, Pasażer będzie zobowiązany zwrócić Przewoźnikowi, na jego żądanie, zapłaconą kwotę grzywny lub kary lub poniesione koszty. SWISS ma prawo zaliczyć wartość niewykorzystanych Kuponów w Bilecie Pasażera lub inne kwoty przysługujące Pasażerowi na poczet obowiązku zwrotu zapłaconej grzywny lub kary, lub poniesionych kosztów.

13.5 KONTROLA CELNA

Pasażer zobowiązany jest uczestniczyć w każdej kontroli swojego Bagażu przez Służby Celne lub inne organy na ich żądanie. SWISS nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera za jakiekolwiek szkody poniesione przez niego w trakcie takiej kontroli lub w wyniku niezastosowania się do tego wymogu.

13.6 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

Pasażer zobowiązany jest poddać się każdej kontroli bezpieczeństwa zarządzonej przez organy władzy publicznej, władze lotniska, Przewoźników lub SWISS.