Artykuł 15

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

15.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

15.1.1 Odpowiedzialność SWISS oraz każdego z Przewoźników dokonujących przewozu Pasażera na trasie jego podróży zostanie ustalona na podstawie Konwencji, obowiązującego prawa oraz odpowiednich Warunków przewozu.

15.1.2 O ile niniejsze Warunki przewozu nie stanowią inaczej, obowiązują zasady odpowiedzialności określone w Konwencji.

15.1.3 Jeżeli przewóz nie podlega zasadom odpowiedzialności wynikającym z Konwencji, zastosowanie mają przepisy szwajcarskiego prawa; zastosowanie mają również poniższe postanowienia.

15.1.4 Odpowiedzialność SWISS za Szkodę zostanie ograniczona lub wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku zaniedbania Pasażera, które spowodowało lub przyczyniło się do jej powstania, lub Szkoda powstała z winy osób trzecich, lub osoby trzecie przyczyniły się do jej powstania.

15.1.5 SWISS będzie odpowiedzialny wyłącznie za Szkody powstałe podczas lotów lub odcinków lotów, dla których na Bilecie na taki lot lub odcinek lotu podany jest Kod przewoźnika SWISS. Jeżeli SWISS wystawi Bilet lub przyjmie Bagaż na przewóz realizowany przez innego Przewoźnika, SWISS działa wówczas wyłącznie w charakterze agenta innego Przewoźnika. Jednakże, w przypadku Bagażu rejestrowanego, Pasażerowi przysługuje roszczenie wobec pierwszego lub ostatniego Przewoźnika.

15.1.6 Jeżeli Pasażer zawarł Umowę przewozu z innym Przewoźnikiem, a przewóz Pasażera realizowany jest przez SWISS, lub jeżeli Pasażer zawarł Umowę przewozu ze SWISS, a przewóz Pasażera realizowany jest przez innego Przewoźnika (Codeshare), a podczas takiego przewozu powstanie szkoda, Pasażer może zgłosić taką szkodę i dochodzić odszkodowania od SWISS albo od drugiego Przewoźnika.

15.1.7 SWISS nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe w wyniku zastosowania lub niezastosowania się przez Pasażera do przepisów prawa.

15.1.8 O ile niniejsze Warunki przewozu nie stanowią inaczej, SWISS ponosi odpowiedzialność wobec Pasażera jedynie do wysokości odszkodowania przysługującego z tytułu udowodnionych strat, zgodnie z Konwencją.

15.1.9 SWISS nie ponosi odpowiedzialności za choroby, uszkodzenia ciała, kalectwo lub śmierć wynikające z dotychczasowego stanu zdrowia Pasażera lub też wynikające z pogorszenia się tego stanu.

15.1.10 Umowa przewozu, w tym niniejsze Warunki przewozu oraz ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie do Autoryzowanych agentów SWISS, pracowników SWISS oraz innych asystentów i przedstawicieli SWISS. Całkowita kwota należna od SWISS oraz od takich Autoryzowanych agentów, pracowników, asystentów i przedstawicieli nie przekracza kwoty odpowiedzialności SWISS.

15.1.11 Żadne postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach przewozu nie oznacza rezygnacji z wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności SWISS na podstawie Konwencji lub na podstawie obowiązującego prawa, chyba że określono to wyraźnie inaczej w niniejszych Warunkach.

15.2 USZKODZENIE BAGAŻU I OPÓŹNIENIE W PRZEWOZIE BAGAŻU

15.2.1 SWISS ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Bagażu rejestrowanego oraz za opóźnienie w przewozie bagażu na zasadach określonych w Konwencji. Jeżeli przewóz podlega Konwencji Montrealskiej, SWISS ponosi odpowiedzialność bez względu na swoją winę. SWISS nie ponosi odpowiedzialności za bagaż rejestrowany, w zakresie, w jakim uszkodzenie wynika z wady ukrytej, jakości lub defektu bagażu. W przypadku bagażu nierejestrowanego, zawierającego rzeczy osobiste, SWISS ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda wynika z winy SWISS. W przypadku opóźnienia w przewozie bagażu, SWISS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli podjął wszelkie kroki wymagane w rozsądnym zakresie w celu uniknięcia szkody, lub podjęcie takich kroków przez SWISS nie było możliwe. SWISS ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia bagażu nierejestrowanego, jeżeli taka Szkoda powstała z winy SWISS.

15.2.2 W przypadku uszkodzenia Bagażu rejestrowanego lub opóźnienia w jego przewozie, odpowiedzialność SWISS jest ograniczona do maksymalnej kwoty 17 SDR za kilogram; natomiast, w przypadku uszkodzenia Bagażu nierejestrowanego, odpowiedzialność SWISS ograniczona jest do maksymalnej kwoty 332 SDR na Pasażera, jeżeli przewóz podlega postanowieniom Konwencji Warszawskiej/Protokołu Haskiego/Protokołu Montrealskiego. W przypadku, gdy odpowiedzialność SWISS wynika z Konwencji Montrealskiej, odpowiedzialność SWISS za Bagaż rejestrowany i nierejestrowany oraz opóźnienie w przewozie bagażu rejestrowanego ograniczone jest do kwoty 1.000 SDR na Pasażera.

15.2.3 Limity określone w Artykule 15.2.2 w odniesieniu do Konwencji Warszawskiej/Protokołu Haskiego nie mają zastosowania, jeżeli SWISS spowodował Szkodę celowo lub lekkomyślnie oraz ze świadomością prawdopodobieństwa jej powstania.

15.2.4 W przypadku, gdy waga sztuki Bagażu nie została zarejestrowana w momencie jej nadania, SWISS przyjmie, że całkowita waga Bagażu rejestrowanego nie przekroczyła Limitu bezpłatnego bagażu dla danej klasy podróży. W przypadku, gdy Pasażer w momencie nadania bagażu zadeklarował na piśmie wyższą wartość sztuki bagażu niż powyższa kwota (i uiścił stosowną opłatę dodatkową), SWISS będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenie takiego bagażu do wysokości wyższej zadeklarowanej kwoty.

15.2.5 Pasażer ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Bagaż Pasażera, jeżeli powstały z winy Pasażera. Powyższe dotyczy również wszelkich szkód spowodowanych przez Bagaż Pasażera w stosunku do innych osób, mienia osób trzecich lub mienia SWISS.

15.2.6 SWISS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów, które nie mogą zostać nadane jako Bagaż rejestrowany zgodnie z Artykułem 8.3 powyżej, w tym przedmiotów kruchych lub łatwo psujących się lub szczególnie wartościowych przedmiotów, takich jak pieniądze, klucze, leki, biżuteria, metale szlachetne, komputery, urządzenia elektroniczne, papiery wartościowe lub inne wartościowe przedmioty, dokumenty biznesowe, paszporty, inne dokumenty tożsamości lub próbki.

15.3 SZKODA NA OSOBIE PASAŻERA LUB OBRAŻENIA

W przypadku odpowiedzialności SWISS za śmierć Pasażera, jego zranienie lub inne uszkodzenie ciała:

15.3.1 SWISS nie będzie powoływał się na jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń o przysługujące odszkodowanie wynikające z Artykułu 17 Konwencji.

15.3.2 W przypadku jakichkolwiek roszczeń do wysokości 100.000 SDR, SWISS nie będzie uchylał się od odpowiedzialności, argumentując, że SWISS lub inny przewoźnik nie ponoszą winy za spowodowanie szkody.

15.3.3 O ile Artykuły 15.3.1 i 15.3.2 powyżej nie stanowią inaczej, SWISS zastrzega sobie wszelkie środki obrony przed takimi roszczeniami przysługujące na mocy Konwencji i obowiązującego prawa krajowego. W odniesieniu do osób trzecich, SWISS również zastrzega sobie wszelkie prawa do regresu w stosunku do jakiejkolwiek innej osoby, w tym m.in. prawo dochodzenia udziału w szkodzie i odszkodowania.

15.3.4 Z tytułu poniesionej, rzeczywistej Szkody SWISS wypłaci odszkodowanie Pasażerowi lub jego najbliższemu krewnemu, pod warunkiem, że taka Szkoda nie jest objęta polisami ubezpieczeniowymi lub nie jest ubezpieczona przez podobne instytucje, które same mogą wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie przeciwko SWISS, z zastrzeżeniem przepisów właściwego prawa. SWISS wypłaci również Pasażerowi odszkodowanie za straty moralne zgodnie z obowiązującym prawem.

15.3.5 Jeżeli Pasażer uległ wypadkowi na pokładzie jednego z samolotów SWISS, w którego następstwie poniósł śmierć, został ranny lub odniósł inne obrażenia ciała, lub jeżeli takie zdarzenie będzie miało miejsce podczas lotu, dla którego SWISS figuruje w dokumencie przewozu jako Przewoźnik, SWISS wypłaci zaliczkę w celu pokrycia doraźnych potrzeb finansowych w terminie 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. Kwota zaliczki podlegająca wypłacie zostanie określona stosownie do stopnia poniesionej szkody lub obrażeń. W przypadku śmierci, kwota zaliczki wyniesie 16.000 SDR na Pasażera.

15.3.6 Wypłata zaliczki, o której mowa w Artykule 15.3.5, nie stanowi przyjęcia przez SWISS jakiejkolwiek odpowiedzialności. SWISS może również potrącić wypłaconą kwotę z jakichkolwiek dalszych kwot, które SWISS zobowiązany jest zapłacić z tytułu ponoszonej odpowiedzialności. Zaliczka podlega zwrotowi, jeżeli zostanie w późniejszym czasie udowodnione, że Pasażer spowodował lub przyczynił się do swojej śmierci lub obrażeń poprzez swoje zachowanie, w szczególności poprzez swoje zaniedbanie, oraz gdy śmierć Pasażera została wywołana lub przyczyniła się do niej istniejąca choroba lub upośledzenie. To samo dotyczy sytuacji, gdy osoba otrzymująca zaliczkę spowodowała śmierć lub obrażenia, lub przyczyniła się do nich poprzez zaniedbanie, lub nie jest uprawniona do odszkodowania.

15.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA

Jeżeli SWISS ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w przewozie Pasażera, odpowiedzialność SWISS, zgodnie z Konwencją, jest ograniczona do wysokości 4.150 SDR na Pasażera. SWISS nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeżeli podjął wszelkie kroki wymagane w rozsądnym zakresie w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich kroków przez SWISS nie było możliwe. Prosimy zauważyć, że w przypadku opóźnień, zastosowanie może mieć również Art. 9 i Art. 16 niniejszych Warunków.

15.5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU LOTÓW CODESHARE

W przypadku lotów obsługiwanych przez SWISS w ramach usług Codeshare we współpracy z innym Przewoźnikiem, SWISS ponosi odpowiedzialność wobec Pasażerów, którzy zawarli umowę przewozu ze SWISS, a na ich Biletach SWISS wskazany jest jako Przewoźnik pod swoim Kodem przewoźnika. SWISS ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody wobec Pasażerów partnera SWISS w ramach umowy Codeshare, jeżeli SWISS jest operatorem lotu, podczas którego powstała szkoda (zob. również Artykuł 15.1.6).