Artykuł 16

ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU NADKOMPLETU PASAŻERÓW (OVERBOOKING)

16.1 NADKOMPLET PASAŻERÓW NA LOTY WYLATUJĄCE ZE SZWAJCARII LUB Z PORTU LOTNICZEGO NA TERYTORIUM UE

W odniesieniu do lotów odlatujących z portu lotniczego na terytorium Szwajcarii lub UE, w przypadku nadkompletu Pasażerów, Pasażerowi przysługują prawa określone w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004.

16.1.1 Jeżeli potwierdzone rezerwacje na dany lot posiada więcej Pasażerów niż dostępna liczba miejsc, SWISS będzie zmuszony odmówić przewozu Pasażera na skutek zawyżonej liczby rezerwacji, Pasażer otrzyma odszkodowanie, pod warunkiem że:
a) posiada właściwie wystawiony Bilet, a SWISS lub Autoryzowany agent SWISS potwierdził rezerwację z należytym uwzględnieniem wszystkich stosownych przepisów, oraz
b) w należytym czasie stawił się do odprawy.

16.1.2 SWISS może poprosić o zgłoszenie się Pasażerów, którzy wyrażą zgodę na rezygnację z lotu, na który posiadają potwierdzoną rezerwację w zamian za stosowne odszkodowanie.

16.1.3 Przydzielając miejsca dostępne na lot, na którym jest nadkomplet Pasażerów, SWISS w pierwszym rzędzie przyjmie na pokład osoby niepełnoletnie bez opieki oraz Pasażerów chorych lub niepełnosprawnych. SWISS przydzieli miejsca pozostałym Pasażerom w kolejności, w jakiej dokonali odprawy na dany lot. Przydzielając takie miejsca, SWISS może również ustalić inne niedyskryminujące kryteria.

16.1.4 Jeżeli Pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład w przypadku odlotów ze Szwajcarii lub portu lotniczego na terytorium UE, Pasażer może wybrać między:

  • zwrotem zapłaconej ceny za przelot za niewykorzystany Kupon lotu, lub
  • zmianą rezerwacji na inny lot do miejsca swojego przeznaczenia zgodnie z Biletem, pierwszym możliwym lotem lub w późniejszym terminie.

16.1.5 Oprócz powyższego, jeżeli Pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład, Pasażerowi przysługiwać będzie odszkodowanie zgodnie z poniższym:

Odległość do miejsca przeznaczenia Kwota odszkodowania
Odległość do miejsca przeznaczenia
Do 1500 kilometrów
Kwota odszkodowania
250.00 EURO
Odległość do miejsca przeznaczenia
Ponad 1500 kilometrów na terytorium EU lub Szwajcarii
Kwota odszkodowania
400.00 EURO
Odległość do miejsca przeznaczenia
1500-3500 kilometrów
Kwota odszkodowania
400.00 EURO
Odległość do miejsca przeznaczenia
Ponad 3500 kilometrów, poza terytorium UE lub Szwajcarii
Kwota odszkodowania
600.00 EURO

16.1.6 SWISS wypłaci Pasażerowi odszkodowania z tytułu odmowy przyjęcia na pokład w walucie kraju, w którym miała miejsce odmowa przyjęcia na pokład.

16.1.7 Pasażer może wybrać czy chce otrzymać swoje odszkodowanie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład w postaci gotówki czy też w postaci vouchera podróżnego. W przypadku wyboru vouchera podróżnego, odszkodowanie przysługujące na podstawie Artykułu 16.1.5 zostanie podwyższone o 50 procent.

16.1.8 Oprócz powyższego, w przypadku odmowy przyjęcia na pokład SWISS zwróci Pasażerowi:

  • koszt jednej rozmowy telefonicznej i jednej wiadomości telefaksowej lub faksowej do miejsca przeznaczenia;
  • uzasadniony koszt posiłków i zakwaterowania poniesiony przez Pasażera, oczekującego na przelot;
  • koszt wszystkich transferów na terenie portu lotniczego;
    koszt wszystkich przejazdów między nowym a pierwotnym portem lotniczym w miejscu przeznaczenia, jeżeli miasto lub region jest obsługiwane przez więcej niż jeden port lotniczy.

16.1.9 Zapłata odszkodowania i świadczeń z tytułu odmowy przyjęcia na pokład nie ogranicza dochodzenia przez Pasażera innych roszczeń, które wynikają z obowiązującego prawa.

16.2 ODSZKODOWANIE W PRZYPADKU ODLOTÓW Z TERYTORIUM USA I KANADY

16.2.1 W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, jeżeli odlot ma miejsce z lotniska na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady, w miejsce Artykułu 16.1 powyżej obowiązują poniższe postanowienia:

Odszkodowanie za opóźnienie do czterech godzin 200,00 USD
Odszkodowanie za opóźnienie do czterech godzin
Odszkodowanie za opóźnienie powyżej czterech godzin
200,00 USD
400,00 USD

16.2.2 W przypadku przyjęcia odszkodowania w kwocie określonej w Artykule 16.2.1 powyżej, Pasażerowi nie będzie przysługiwać prawo dochodzenia dalszego odszkodowania.

16.3 WYJĄTKI

SWISS nie będzie zobowiązany do wypłaty Pasażerowi odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład stosownie do Artykułu 16.1 i 16.2 powyżej, jeżeli Pasażer podróżuje danym lotem bezpłatnie lub na podstawie biletu o obniżonej cenie, który nie jest dostępny, bezpośrednio lub pośrednio, dla ogółu pasażerów, lub jeżeli wystąpiły okoliczności, które uprawniają SWISS, zgodnie z niniejszymi Warunkami przewozu i stosownymi przepisami prawa, do odmowy przewozu.