Artykuł 18

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Prawem właściwym dla wykonania Umowy przewozu i związanych z nią postanowień prawnych jest prawo szwajcarskie chyba, że zastosowanie innego prawa krajowego jest obligatoryjne.